Thursday, November 14, 2019

Essay --

1. PAPILDYTOS REALYBÄâ€"S MIKROPROGRAMÃ… ² SAVYBÄâ€"S IR REIKALAVIMAI 1.1 Papildytos realybÄâ€"s samprata ir savybÄâ€"s Papildyta realybÄâ€" (angl. augmented reality, lietuviÃ… ¡kai dar vadinama iÃ… ¡plÄâ€"stine tikrove) – tai sparÄ iai populiarÄâ€"janti nauja technologija, leidÃ… ¾ianti realiu laiku per vaizdo stebÄâ€"jimo Ä ¯rangÄ… matomÄ… vaizdÄ… papildyti virtualiais objektais ir informacija (1 pav.). Tarp daugybÄâ€"s skaitmeniniÃ… ³ nuotraukÃ… ³, televizijos reklamÃ… ³ ir video filmÃ… ³ kartais sunku suprasti, kur prasideda papildyta realybÄâ€", o kur tik skaitmeniniai elementai. Grafikos redagavimo programa (pavyzdÃ… ¾iui „Photoshopâ€Å" ar „Corel Drawâ€Å") nuotraukos realÃ… ³ vaizdÄ… papildÃ… ¾ius 2D iÃ… ¡galvotais objektais, papildyta realybÄâ€" nebus sukuriama – nÄâ€"ra 3D elementÃ… ³ ir interaktyvumo, o tai yra labai svarbios Ã… ¡ios technologijos sÄ…lygos. Ã…  iai technologijai taip pat nepriskiriami filmai ir televizija. Kai kurie filmai, tokie kaip „JÃ… «ros periodo parkasâ€Å" ar „Avatarasâ€Å" gausiai naudoja erdvinius ir virtualius objektus, sklandÃ… ¾iai perdengtus su realia 3D aplinka, taÄ iau jie nÄâ€"ra interaktyvÃ… «s ir negali bÃ… «ti priskirti papildytai realybei. Siekiant plaÄ iau Ä ¯sigilinti Ä ¯ papildytos realybÄâ€"a sÄ…vokÄ…, iÃ… ¡skirsime tris pagrindines jos savybes [9]: 1) galimybÄ™ sujungti tikrÄ… ir virtualiÄ… informacijÄ…; 2) papildyta realybÄâ€" yra interaktyvi realiu laiku; 3) papildyta realybÄâ€" veikia ir yra naudojama 3D aplinkoje. Papildytos realybÄâ€"s sistemos dÄâ€"l naudojamÃ… ³ platformÃ… ³ gali bÃ… «ti skirstomos Ä ¯ dvi kategorijas: mobilias ir fiksuotas. Mobili papildytos realybÄâ€"s sistema suteikia vartotojui judÄâ€"jimo laisvÄ™ daugybÄâ€"je aplinkÃ… ³, o fiksuota sistema atvirkÃ… ¡Ã„ iai – negali bÃ… «ti perkelta ir yra naudojama tik ten, kur yra Ä ¯rengta. IÃ… ¡skiriamos keturios papildytos realybÄâ€"s platformos: 1) asmeniniai kompiuteriai su internetinÄâ€"mis kamero... ...aguoja Ä ¯ Ã… ¾mogaus ar kitÃ… ³ objektÃ… ³ prisilietimus, ir suteikia jiems virtualiÄ… informacijÄ… realiu laiku. Tinkamiausias pavyzdys Ã… ¡iam metodui suvokti yra „Microsoftâ€Å" projektas „LightSpaceâ€Å", kuriame panaudota papildyta realybÄâ€" ir 2007-ais metais iÃ… ¡leistas „Microsoftâ€Å" stalinis kompiuteris „Surface. „LightSpaceâ€Å" sukuria aplinkÄ…, kurioje bet koks pavirÃ… ¡ius ir netgi erdvÄâ€" tarp tÃ… ³ pavirÃ… ¡iÃ… ³ yra visiÃ… ¡kai interaktyvÃ… «s [12]. Kombinacija tarp pavirÃ… ¡inÄâ€"s kompiuterijos ir papildytos realybÄâ€"s yra vadinama erdvine kompiuterija (angl. spatial computing). „LightSpaceâ€Å" kameros ir projektoriai yra sukalibruoti Ä ¯ 3D realaus pasaulio koordinates, kurios Ä ¯galina tas kameras ir projektorius atvaizduoti bei stebÄâ€"ti grafines projekcijas ant bet kokio pavirÃ… ¡iaus – tam nÄâ€"ra reikalingas skaitmeninis pavirÃ… ¡ius. Ä ®diegus tokiÄ… sistemÄ… Ä ¯ bet kokiÄ… patalpÄ… ji tampa skaitmenine, interaktyvia erdve [13].

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.